بازداشت مهدی حاجتی در مجلس بررسی می‌شود

عضو شورای شهر شیراز به اتهام حمایت از بهاییان به زندان منتقل شده. پروانه مافی، نماینده مجلس می‌گوید شکایتی در این‌باره نشده اما موضوع در مجلس مطرح خواهد شد.