بخشنامه منع حضور کودکان زرتشتی در مهدهای کودک اصلاح شد

با اعتراض نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تکاپو افتاد. ادعا می‌شود که اکنون کودکان زرتشتی می‌توانند به مهد کودک مسلمانان بروند.