روایت زنانه از اوضاع زمانه: سالِ روزهای دراز و استقامت‌های کم*

یک روایت از زبان خودتان، یک روایت از آنچه زندگی می‌کنید. روایت شما تصویری از جهان پیرامون شماست. پنجمین بخش این روایت‌ها را بخوانید: روایت مهرنوش نوع‌دوست.