سپیده قلیان، از زندان قرچک ورامین: من ایستاده‌ام

سپیده قلیان، فعال مدنی در بند که حدود پنج ماه از بازداشت موقتش می‌گذرد، می‌گوید به او گفته شده است با تصمیم دادستان و برای تادیب به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.