آیا ایران «مسیر امن» قاچاق مواد مخدر ایجاد می‌کند؟

مقام‌های ایران می‌گویند که نمی‌توانند به تنهایی هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بپردازند و با ادامه تحریم‌ها، ترانزیت مواد مخدر به اروپا افزایش می‌یابد.