آزادی نزار زکا، از حرف تا عمل: او در لیست عفو یا تخفیف مجازات نبوده است

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درخواست آزادی نزار زکا در «فرآیند قضایی» قرار گرفته و در صورت اتخاذ هر تصمیمی از سوی دستگاه قضا، فرآیند قضایی آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.