نظامیان سودان معترضان را به ایجاد تنش متهم کردند

اعتصابات در سراسر سودان ادامه دارد. نظامیان، معترضان را به اخلال در نظم عمومی متهم کردند. زمینه‌سازی برای کشتار بعدی؟