نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان: مافیای کودکان کار افسانه است

نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید نهادهای مسئول از جمله شهرداری برای تسهیل استثمار و برخورد خشونت‌آمیز با کودکان کار آن‌ها را «مافیا» و «باند» می‌خوانند.