اسحاق جهانگیری: آمریکا سر ایران کلاه گذاشت

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی همچنین تلویحاً ادعا کرد که ایران در خلیج فارس حضور نظامی محسوسی ندارد.