بر شمار پناهجویان و آوارگان جهان دو میلیون نفر افزوده شده

سازمان ملل اعلام کرد که رکورد شمار پناهجویان و آوارگان جهان به‌دلیل جنگ و سرکوب و فشار شکسته شد. تا پایان سال ۲۰۱۸ تعداد آن‌ها به بیش از ۷۰ میلیون نفر رسید.