چه کسی «شیر نفت» را در دست می‌گیرد؟

منازعه سعید جلیلی و بیژن زنگنه نزاع نظامیان و تکنوکرات‌ها برای در اختیار داشتن شیر صادرات نفت در دوران تحریم است.