سندیکای کارگران شرکت واحد: فشار بر بازداشت‌شدگان روز کارگر ادامه دارد

با اینکه بازجویی عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری بیش از یک ماه است به پایان رسیده و باید با پایان بازداشت موقت‌شان آزاد می‌شدند، بازداشت موقت آنها تمدید شده است.