حقوق زنان، اولین قربانی قاضی‌القضات شدن ابراهیم رئیسی

ادعای ابراهیم رئیسی در جرم‌زدایی از قوانین از طریق قضازدایی از دعاوی خانوادگی در حالی است که قوانین کیفری در ایران به تبعیت از فقه شیعه و احکام کیفری اسلام اساسا بر پایه تنبیه و تنبه شکل گرفته و ایران با نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه از پیشگامان اصلی تورم عناوین مجرمانه در جهان است. دستگاه قضایی ایران حتی اعمالی را که از سوی قانون نیز به عنوان جرم شناسایی نشده‌اند (از جمله آنچه که سگ‌گردانی خوانده می‌شود) ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است.