انتقاد روحانی از نصب تجهیزات شنود در دفتر مقامات جمهوری اسلامی

بخشی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه به دخالت دستگاه قضایی در کار مدیران دولتی اختصاص داشت.