بازداشت‌شدگان مرتبط با هفت‌تپه را آزاد کنید

ما امضا کنندگان این دادخواست، اعتراض به تحمیل شرایط اسفناک زندگی بر طبقه تحت ستم را حق بدیهی هر انسانی می‌دانیم و ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس کارگران و فعالان کارگری، خواستار پایان دادن به برخورد‌های امنیتی و پلیسی، پرونده‌سازی‌ها و نیز آزادی هرچه زودتر و بی‌قید و شرط آنان هستیم.