دانشگاه فنی آیندهوون هلند اعلام کرد که در یک سال و نیم آینده فقط استاد زن استخدام می‌کند. تنها در موارد اضطراری، در صورتی که زن مناسبی برای استادی دانشگاه در شش ماه آینده پیدا نشد، از مردها در این زمینه استفاده می‌شود. در حال حاضر شمار زنان آموزگار و استاد در مدارس عالی و دانشگاه‌های هلند کم است. مسئله اصلی این است که اکنون که از برابری جنسیتی صحبت می‌شود چگونه می‌توان از تبعیضی که در گذشته صورت گرفته کاست. در هلند دست‌کم درباره این مسئله محتاطانه بحث می‌شود. تصمیم دانشگاه فنی آیندهوون در این‌باره تصمیمی رادیکال در مورد «تبعیض مثبت» است. با این حال برخی بر این نظرند که «تبعیض مثبت» در هر صورت «تبعیض» محسوب می‌شود، چه در مورد زنان و چه مردان.