درامدی به معناشناسی حافظ—٢

داریوش آشوری − آنچه هنوز به‌درستی کاویده نشده رابطه‌ی عالمِ معناییِ شعر حافظ با مثالواره‌ها (پارادایم‌ها)ی زیست‌جهانِ تاریخی یا عالمِ زبانی-فرهنگیِ اوست که می‌باید به یاریِ نظریه‌ها و ابزارهایِ تحلیلی‌ای انجام شود که از درونِ دست‌آوردهایِ جدیدترِ متن‌شناسیِ برمی‌آیند، یعنی پیوندشناسیِ متن‌ها و هرمنوتیک.