۱۷۰ دستفروش خیابان ولیعصر تهران در نامه‌ای به شهرداری خواستار توقف طرح «ضربتی» انضباط شهری شدند. این نامه پس از آن منتشر شد که شهرداری تهران در طرحی تحت عنوان «انضباط شهری»، مانع حضور دستفروشان در محدوده خیابان ولی‌عصر تهران شده است. دستفروشان این محدوده در این نامه، اجرای «طرح‌های ضربتی» را باعث محروم کردن دستفروشان و فرودستان از «حق حیات» دانستند و خواستار توقف آن شدند. در این نامه، جمعیت دستفروشان محدوده خیابان ولی‌عصر تهران ۲ هزار تا ۳ هزار نفر اعلام شده که « برای تامین معیشت در شرایط رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، تورم افسار گسیخته و تحریم‌های ظالمانه کمر همت بسته‌اند و به تلاش خود متکی هستند». شهرداری تهران در طول سال طرح‌های «ضربتی» با دستفروشان را به منظور آنچه که «ساماندهی نظم شهری» بیان می‌شود، به اجراء می‌گذارد و مانع فعالیت دستفروشان می‌شود.