ماموریت ویژه «پلیس امنیت اقتصادی»: سرکوب اعتراضات کارگری

ماموریت ویژه پلیس که برای «امنیت کسب و کار کسانی که در عرصه اقتصادی حضور دارند» و «مقابله با ایجاد مشکل در تولید»، تشکیل شده است، غیر از سرکوب کارگران خواهد بود؟