واقعاً نداریم؟

احمد زیدآبادی- دستگاه قضایی می‌داند که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که زندان رفته یا اکنون در زندان‌اند، در حد نوشتن یا گفتن مطلبی در اعتراض به وضع موجود، پیش رفته‌اند. اگر قرار باشد از این گونه فعالیت‌ها در همۀ کشورهای جهان به اقدام علیه امنیت کشور تعبیر شود، در آن صورت آیا در کل کرۀ خاکی یک زندانی سیاسی یافت خواهد شد؟