معترضان سودان با نظامیان به توافق رسیدند

یک شورای حاکمیتی قدرت را به مدت سه سال به دست می‌گیرد. نیمی از اعضا را نمایندگان جامعه مدنی تشکیل می‌دهند. قانون شریعت و دادخواهی فعلاً مسکوت ماند.