بررسی انجام شده بر جدول‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته مزد زنان در بخش کشاورزی بطور متوسط ۵۴ درصد مزد مردان بوده است. بنا بر گزارشی که فصل تجارت منتشر کرده، زمستان سال گذشته یک مرد کارگر بیل‌زن با میانگین ۷۷ هزار و ۴۳ تومان و یک زن میوه‌چین با میانگین ۴۱ هزار و ۹۸۸ تومان بالاترین مزد روزانه را در بخش کشاورزی دریافت کرده‌اند که مزد زن روزانه ۳۵ هزار تومان و به عبارت دیگر ۴۶ درصد از مزد مردان کمتر بوده است. بررسی نشان می‌دهد مزد زنان و مردان در مناطق مختلف با هم تفاوت داشته است. طبق این بررسی کمترین مزد مردان کارگر در بخش میوه‌چینی و معادل ۵۷ هزار و ۳۳۳ تومان بوده است. کمترین مزد زنان کارگر مربوط به زنان نشاکار بوده است که ۳۹ هزار و ۹۱۱ تومان دستمزد گرفته‌اند. برابری دستمزدی زن و مرد یکی از مطالبات جنبش دفاع از حقوق زنان در نقاط مختلف جهان است.