ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان امنیت جانی ندارند

ماموران زندان این دو زندانی را به دلیل خودداری از چادر سر کردن کتک زدند. عاطفه رنگریز از ناحیه کتف و پا آسیب دیده و ندا ناجی دچار مشکل بینایی شده است.