تغییر ترکیب شورای نگهبان بدون چشمداشت تغییر

ابراهیم رئیسی فهرست تازه‌ای از حقوقدانان شورای نگهبان در اختیار مجلس قرار می‌دهد. این پرسش پیش روی اصلاح‌طلبان است: تحریم یا مشارکت با تمام قوا؟