شورای نگهبان به «تقلب» متهم شد

محمد رضا خاتمی در متن دفاعیات خود درباره «تقلب» در انتخابات ۸۸ به سندی از شورای نگهبان ارجاع داد. این سند حذف شد اما مجددا در دسترس قرار گرفت.