مجلس به نامزد تحمیلی شورای نگهبان رأی داد

محمد دهقان، نماینده تندروی اصولگر و نزدیک به «جبهه پایداری» همراه با محمدحسین صادقی مقدم و هادی طحان نظیف به شورای نگهبان راه پیدا کرد.