Share

انبوه‌سازی در شهر قم، باغ‌های قدیمی و فضای سبز این شهر را به نابودی کشانده است. ۱۵ هزار هکتار از باغ‌های قم بدون هیچ نظارتی از بین رفته است. از دلایل نابودی دامنه‌دار فضای سبز در قم و تبدیل شدن باغ‌ها به فضای مسکونی و تجاری، نفع بیشتری است که برای مالکان آن به‌همراه دارد.

Share