نظامیان و معترضان سودان توافق‌نامه دولت انتقالی را امضا کردند

انسداد سیاسی در سودان پایان گرفت. پس از چند ماه مذاکره، تنش و درگیری، اعضای شورای نظامی و جنبش آزادی و تغییر قدرت را تقسیم کردند. تکلیف قانون اساسی چند روز دیگر مشخص می‌شود.