۴۳ سازمان غیردولتی خواستار توقف «طرح جمع‌آوری کودکان کار» شدند

رئیس بهزیستی تهران گفته که پنجاه تن از کودکان کار مهاجر شناسایی شده «رد مرز» می‌شوند.