آب زندان قرچک ورامین قطع شده است

آب زندان قرچک سه روز است که قطع شده. امکان حمام کردن و استفاده از سرویس بهداشتی برای زندانیان وجود ندارد، و حتی دسترسی به آب آشامیدنی به علت گرانی آن محدود است.