علیرضا پناهی، سردفتر ۳۹ تهران خبر از سوختن اسناد باارزش مربوط به دکتر محمد مصدق و ابوالقاسم کاشانی داد که به گفته او در حادثه آتش‌سوزی چهارشنبه ۲۶ تیر در میدان حسن‌آباد طعمه حریق شده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) پناهی در مورد جزئیات مربوط به این سندها توضیحی نداده است. به گفته پناهی ۷۰۰ دفتر استاد رسمی این دفترخانه در آتش‌سوزی حسن‌آباد ازبین رفته‌اند. او از اینکه برای حفاظت از اسناد مردم، طرح ثبت الکترونیک اسناد به‌صورت کامل در ایران اجرائی نشده انتقاد کرد و گفت خطر بروز آتش‌سوزی و حریق همیشه وجود دارد.