آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

مقام‌های محلی در بوشهر اصل موضوع را تائید می‌کنند اما در اظهارت متناقض فرد ضارب را عضو هیئت امنا یک امامزاده و همکار پاره‌وقت شهرداری معرفی کردند.