«اراده گلناز امین و مشارکت فعالانه زنان: راز ماندگاری بنیاد پژوهش‌های زنان ایران»

منصوره شجاعی – مدیریت چرخشی کمیته‌های محلی در کنفرانس‌های سالانه و حضور ثابت فردی با تجربه مثل گلناز امین در کنار مشاوران دیگر موجب نوعی چرخش و انتقال تجربه در حفظ این نهاد است.