خودکشی‌های سردشت و مدیریت بحران

آوات رستمیانی – در پیگیری مسایل سردشت نوعی کهولت فکری مدیران شهری به چشم می‌خورد که دورنمایی از درمانده‌گی را به بیان می‌آورد. آنها همواره در تبیین برنامه‌های غلط خود روح جامعه را سرگردان کرده و با استفاده از مواد و مصالح دلبخواهانه، بیماری کهولت فکری را در خویش پدیدار نموده‌اند.