علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، برای بررسی اختلالات روانی، براساس پیمایش سلامت روان اعلام کرد که «۲۳,۶ درصد مردم دست‌کم از یک اختلال روان‌پزشکی رنج می‌برند و نیازمند مداخلات دارویی و غیردارویی هستند. در نتیجه، بر اساس این آمار، ۱۲ و نیم میلیون نفر از جمعیت ایران نیازمند مراجعه به پزشک هستند». افراد ۱۵ تا ۶۴ سال که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند در این پیمایش مورد بررسی قرار گرفتند. به‌گفته اسدی، طبق این پیمایش اختلال افسردگی با ۱۲,۷ درصد و اختلالات اضطرابی با ۱۵,۶ درصد، شایع‌ترین اختلالات روانی در ایران است. در مقابل، اختلالات سایکوتیک و خلقی تنها سهم حدود ۲ درصدی دارند. همچنین زنان به‌دلیل مراجعه بیشتر به مراکز درمانی و همچنین تحمل فشار خانوادگی و اجتماعی سهم بیشتری از این اختلالات می‌برند. بر همین اساس، اختلالات اضطرابی برای زنان ۱۹,۴ و برای مردان ۱۲ درصد عنوان شده است. مجموعه اختلالات خلقی هم آمار ۱۷,۳ برای زنان و ۱۱,۹ برای مردان را نشان می‌دهد. پیمایش سلامت روان هر هفت سال یک بار انجام می‌شود. آخرین آمارهای رسمی داخل کشور در این زمینه به سال ۹۰ برمی‌گردد.