روابط آمریکا و بریتانیا در دوران بوریس جانسون چگونه خواهد بود؟

احتمال دارد نخستین سفر خارجی بوریس جانسون در مقام نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن باشد، اما پرسش اصلی این است که آیا در عالم واقع رابطه ویژه جدیدی میان دو کشور شکل خواهد گرفت.