بوریس جانسون آغاز عصر طلایی را وعده داد

نخست وزیر بریتانیا بر تعهد خود مبنی بر خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر تاکید کرد.