دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی اعلام کرد که شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» بریتانیا ملزم نیست همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک چیفتن به ایران در سال‌های پیش از انقلاب دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. بر اساس حکم دادگاه، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود. در سال ۱۹۷۱ حکومت پهلوی و دولت بریتانیا بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن به ارزش یک میلیارد دلار توافق کردند. در فاصله سه سال بریتانیا ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد. اما بعد از پیروزی انقلاب این قرارداد لغو شد. ایران برای دریافت پول تانک‌ها و سود آن به دیوان بین‌المللی تجارت جهانی شکایت برد. در سال ۲۰۰۱ دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی بپردازد. «خدمات بین‌المللی نظامی» که وزارت دفاع بریتانیا هم در آن سهم دارد اعلام کرد به دلیل تحریم وزارت دفاع ایران در پرداخت‌ها تأخیر کرده و با این استدلال از حکم دیئان تمکین نکرد. ایران برای اجرای احکام دیوان بین‌المللی تجارت جهانی به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده بود. ایران می‌تواند به این حکم اعتراض کند.