آغاز کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یک‌شنبه

جنگ جاری در برخی مناطق افغانستان، تهدیدهای امنیتی و احتمال مداخله مقامات دولتی و قومی و خرید و فروش رای، از چالش‌های عمده انتخابات پیش رو در افغانستان است.