ماموران امنیتی ایران صبح یکشنبه شش مرداد اسرین درکاله عضو «ندای زنان ایران» را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. کاله چهارمین عضو این مجموعه است که طی ماه‌های گذشته بازداشت شده است. اکرم نصیریان و ناهید شقاقی دو عضو این مجموعه در اردیبهشت امسال دستگیر و به قید وثیقه آزاد شدند. در دور دوم بازداشت اعضای ندای زنان ایران، مریم محمدی ۱۷ تیر امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و صبح ششم مرداد ماموران امنیتی اسرین درکاله را در محل سکونتش دستگیر کردند. درکاله خرداد امسال به دادسرای اوین احضار شده بود. او و همراهانش در ندای زنان ایران در حوزه حقوق زنان فعالیت می‌کنند.