مدیر اطلاعات ملی آمریکا کناره‌گیری کرد

ارزیابی دن کوتس از خطراتی که آمریکا را تهدید می‌کند، با ارزیابی دولت ترامپ هم‌پوشانی نداشت. روسیه و چین خطر اصلی بودند و نه ایران.