محمدعلی نجفی به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قصاص محمدعلی نجفی در پرونده قتل همسر دومش میترا استاد خبر داد. نجفی از یک اتهام تبرئه شد و در اتهام دیگر به دو سال زندان محکوم شد.