۱۰ میلیون یمنی در معرض مرگ از گرسنگی قرار دارند

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل: «بخش اعظم اقتصاد یمن فروپاشیده. مردم به معنای تحت‌اللفظی کلمه پول برای خریدن غذا ندارند. هزاران مدرسه بسته شده و نسلی در حال از دست‌دادن امکان آموزش است.»