آمریکا هزاران سرباز خود را از افغانستان خارج می‌کند

بر اساس این طرح اگر طالبان متعهد به برقراری آتش‌بس و قطع روابط خود با القاعده شود آمریکا ممکن است تا شش هزار سربازش را از افغانستان خارج کند.