کنترل آلودگی هوا، به سبک شهردار تهران

س. اقبال − پول بدهید، تا اجازه داشته باشید هوا را آلوده کنید. شهردار تهران محدودیتی وضع می‌کند و همراه با آن راه دور زدن آن را مشخص می‌کند.