مهاجرت بیش از تغییرات اقلیمی اروپایی‌ها را نگران می‌کند

۳۴ درصد از شهروندان اروپایی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، مهاجرت و ۲۲ درصد تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از دو چالش بزرگ مقابل اروپا انتخاب کرده‌اند.