عدن: ادامه درگیری‌های داخلی نیروهای ائتلاف

جدایی‌طلبان جنوب و دولت هادی بر روی کاغذ علیه جنبش حوثی‌ها متحد هستند اما هر کدام نقشه‌هایی متفاوت برای آینده یمن کشیده‌اند.