معصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت ایران روز شنبه ۱۹ مرداد در نشست استانداردسازی مشاغل خانگی گفته وقتی صحبت از اشتغال زن ایرانی می شود عددی که به آن اشاره می‌کنند حدود ۱۶ درصد است در حالی که اشتغال غیررسمی زنان بسیار بالاتر از این بوده و وزارت کار هم این را تایید می‌کند: «آنها اما می‌گویند ما نتوانسته‌ایم اشتغال غیررسمی را وارد آمارهای اقتصادی کنیم.» ابتکار با انتقاد از انعکاس پیدا نکردن فعالیت زنان خانه‌دار در آمار موجود و به رسمیت نشناختن خانه‌داری به عنوان یک کار، به تحقیق انجام شده در سال‌های ۸۵ و ۹۵ در مورد ارزش‌گذاری کار خانگی زنان اشاره کرد و گفت: «نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد بین ۲۲ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ارزش کار خانگی زنان بوده که رو به رشد است.» کار خانگی در ایران یک شغل بدون مزد به حساب می‌آید و سهم بزرگی از زنان ایرانی که امکان اشتغال را در بیرون از خانه ندارند، در عمل غیرمستقل باقی می‌مانند.