«قاب»های بی‌چهارچوب جهان در آثار بهروز شیدا

ملیحه تیره‌گل – زبانِ نقدهای بهروز شیدا در سپهر «شعر» عبور و مرور دارد. در عین حال با دانش‌های تئوریک و با رنگی از درد تاریخی در هم آمیخته‌اند.