مصباحی مقدم درباره انتخابات مجلس: اصول‌گرایان همه می‌خواهند رئیس باشند

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز می‌گوید اصول‌گرایان از وقتی که به محوریت جامعه مدرسین و روحانیت مبارز کمتر پایبند شدند دچار تفرقه و تشتت شدند و این پراکندگی ادامه دارد.